پرداخت

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

محصول جمع جزء
دوره هوش تجاری با Power BI  × 1 3،640،000 تومان
جمع جزء 3،640،000 تومان
مجموع 3،640،000 تومان

بستن